O projektu | Seznam keší | Mapa aktivních keší | Doporučení pro založení | Ikonky | Lovci | CWG | Kontakt

Vzhledem k občasným potížím při zakládání nových keší okolo stromů vzniklo následující odborné doporučení pro umísťování keší k památným stromům. To zajistí, že vámi založenou keš poblíž nějakého krásného stromu neodeberou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří vznikající keše rovněž monitorují.

Památné stromy
Památné stromy se vyhlašují a chrání na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 46). Památné stromy nesmí nikdo poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Každý památný strom má kolem sebe ochranné pásmo. To má většinou tvar kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. V terénu poznáte památné stromy díky tabulím s malým státním znakem.
Podrobné informace o všech památných stromech můžete najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny, který je přístupný na internetových stránkách http://drusop.nature.cz/. Najdete tam i přesné zákresy v mapě.
Pro stromy vyhlášené jako památné tedy platí zvýšená ochrana. Keše proto prosím neumísťujte necitlivě do dutin památných stromů, mezi kořeny, do korun, nezavěšujte na větve ani jinak nepřipevňujte přímo na stromy apod. Při všech těchto činnostech hrozí zvýšené riziko poškození stromů (odření kůry, ulomení větve apod., a tedy zvýšené riziko vniknutí infekce a následné hniloby). Mějte také na paměti, že ne všichni, kteří budou vaši keš hledat, se ke stromu budou chovat ohleduplně. Při velkém počtu návštěvníků se zvyšuje riziko, že některý méně ohleduplný z nich dříve či později strom nějak poškodí.
Je zřejmé, že i v ochranném pásmu stromu je třeba se mít s umísťováním keše na pozoru. V případě, že v ochranném pásmu najdete úkryt vhodný pro schránku, pak není důvod umístění schránky bránit. Dbejte však přitom zvýšené opatrnosti, abyste zbytečně nerozrývali půdu a neobnažovali kořenový systém. Velmi se hodí vhodně maskovaná malá krabička na zadní stranu označení se státním znakem. Myslete prosím při zakládání na to, že po vás na místo přijdou stovky hledačů, kteří by okolí stromu již mohli významněji narušit. S ohledem na to prosím formulujte vhodně i text v popisu keše a případně též nápovědu, aby nebezpečí poškození stromu bylo co nejmenší i u lovců bodů, které nezajímá strom, ale jen a pouze krabička.

Stromy obecně
Podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. je zajištěna ochrana všech dřevin před poškozením a ničením (tedy i stromů, které nejsou vyhlášeny jako památné, ale netýká se stromů rostoucích v lese). Chovejte se tedy ke všem stromům ohleduplně jako by byly vaše. Rostou tu desítky, některé i stovky let. Važme si jich a neubližujme jim.
Pokud po nějakém čase po založení své keše u nějakého zajímavého stromu při kontrole zjistíte, že stav stromu či jeho bezprostředního okolí se zhoršuje, neváhejte schránku přemístit. Koneckonců dobře udělaná mystery cache může hledače donutit strom důkladně prozkoumat zrakem, ale krabičku může mít schovanou zcela mimo dosah kořenů a větví.
Na závěr bychom chtěli uvést, že AOPK ČR jako správce Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a tedy jistým způsobem i památných stromů nechce v žádném případě působit jako represivní orgán ve vztahu k geocachingu. Naopak podporuje osvětu v oblasti vztahu člověka a přírody a vítá každou snahu o zviditelnění krás naší přírody. A takovou snahou bezesporu je i geocaching. Přispěním cacherů tak samovolně vzniká další přehled často velmi poutavě popsaných zajímavých stromů v České republice. Za to vám všem moc děkujeme a přejeme příjemné hrátky na stromy stíněných hřištích.

Kontakt
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
ondrej.vitek@nature.cz
tel. 724790270